овластени лиценци од областите

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

недвижен имот

Според тип недвижноста се дели на:

  • резиденцијални објекти: секоја недвижност наменета за живеење – куќи, станови, итн.,
  • комерцијални објекти: секоја недвижност која е наменета за бизнис, апартмански комплекси, бензински станици, продавници, болници, хотели, канцеларии, паркинзи, ресторани, трговски центри, театри итн.,
  • индустриски објекти; секоја недвижност која се употребува за производство, дистрибуција, складирање, истражување и развој како на пример фабрики, електрични централи, магацини итн.,
  • земјиште претставува неизградено земјиште без воспоставен објект на истото, земјиште за одмор и рекреација, земјоделско земјиште (фарми, шуми) итн.

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА МАШИНИ И ОПРЕМА ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

МАШИНИ И ОПРЕМА

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ПОДВИЖЕН ИМОТ ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ПОДВИЖЕН ИМОТ

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ИЗДАДЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

ТРГОВСКО ДРУШТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА