РЕАЛИЗИРАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ ПЛАНОВИ ПРЕКУ РЕАЛНА ПРОЦЕНА СО

ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО СКОПЈЕ

“УСПЕХОТ СО НЕДВИЖНОСТИТЕ ЗАПОЧНУВА КОГА ВЕРУВАТЕ ДЕКА СТЕ ДОСТОЈНИ ЗА ТОА”

– Michael Ferrara

ви нудиме реална процена во повеќе области

pexels-pixabay-221174

ПРОЦЕНА

ПРОЦЕНА е процес на определување на цена, односно проценување на пазарната вредност на предметот на процена од овластен проценувач во случаите определени со закон или по барање на заинтересирано лице - нарачател

ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО Скопје

е компанија со основна дејност ПРОЦЕНА и Ви нуди реална процена во следните области за кои е лиценцирана:

ПРОЦЕНА СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

– При пренос на право на сопственост

– При подигање на кредит

– За данок на имот

– За основачки влог

– За инвеститорски консалтинг

– За финансиско известување

– Стечајна постапка

– Постапка за експропријација

– Определување на капитал

– Други случаи предвидени со закон