Центар за Процена нуди брзи и професионални процени во повеќе области:

недвижен имот
  • Земјиште
  • Станови
  • Индустриски објекти
  • Деловни објекти
подвижен имот
  • Оснивачки влог
  • Удел во фирма
машини и опрема
  • Процена на машини и опрема во индустриски капацитети и фирми
транспортни средства
  • Процена на возила при подигање на кредит и залог

комплетен преглед на областите за кои вршиме процени

 

Друштво за услуги ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО Скопје || 02 / 3 202 707 || kontakt@proceniteli.mk